Algemene Voorwaarden

ONICA.nl is een onderdeel van ONICA.nl B.V. (hierna ook aangeduid als: “ONICA”) te Herveld. Deelname aan en inschrijving bij ONICA.nl, en gebruik van de site ONICA.nl, vindt plaats onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle activiteiten die samenhangen met ONICA.nl en/of worden aangeboden door ONICA.nl.

Huisregels forum

ONICA biedt op ONICA.nl een forum aan. ONICA vindt respectvolle communicatie, de sfeer op haar website en de veiligheid van haar bezoekers uitermate belangrijk. Daarom heeft ONICA een aantal richtlijnen en huisregels samengesteld. Je krijgt alleen toegang tot het forum als je akkoord bent gegaan met de huisregels. Het forum wordt beheerd door de Community Oon’s van ONICA.nl. Zij behouden zich het recht voor om bezoekers het recht tot posten te ontnemen, mochten zij zich naar het oordeel van de Community Oon’s consequent misdragen. Ook kunnen de Community Oon’s te allen tijde berichten aanpassen of verwijderen, daar waar zij dit nodig achten om zo respectvolle communicatie te waarborgen.

De algemene voorwaarden en huisregels kunnen van tijd tot tijd aangepast worden en daarom vragen we je om deze af en toe nog eens door te lezen.

Registratie

Om je te registreren op ONICA.nl dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. Dit e-mailadres wordt gebruikt om je account te activeren. Tevens kan de Digi Oon van ONICA.nl dit e-mailadres gebruiken om contact met je op te nemen. Het is dan ook voorwaarde om met een actief e-mailadres ingeschreven te staan. Als je e-mailadres verandert dien je de wijziging door te geven in je profiel.

Plichten gebruikers

De gebruiker zal de algemene normen en waarden die gelden in het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. Verder dient de gebruiker de aanwijzingen van de moderators op te volgen. Het niet opvolgen van een aanwijzing wordt gezien als provocatie van de moderators en gebruiker ontvangt hiervoor een ban.

Wat is niet toegestaan op ONICA.nl?

 • Het plaatsen van berichten die in strijd zijn met de wet. Het is niet toegestaan materiaal te publiceren dat opzettelijk foutief en/of onnauwkeurig en/of krenkend en/of vulgair en/of tot haat aanzet en/of obsceen en/of beledigend is over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of levensovertuiging of hun hetero/homoseksuele geaardheid en/of bedreigend en/of anderszins in strijd met de wet is dan wel iemand anders eer en/of goede naam aantast.
 • Het plaatsen van tekst- en beeldmateriaal van derden waarop auteursrecht rust. Dit mag alleen als er toestemming is gegeven door de auteur.
 • Het plaatsen van (of het linken naar) pornografisch en/of aanstootgevend (beeld)materiaal. Het is voor gebruikers niet toegestaan om (Soft)porno of foto’s met een duidelijke erotische lading te plaatsen op het ONICA forum. Ook berichten en foto’s en filmpjes die te gewelddadig zijn worden verwijderd.
 • Reclame maken, spammen. Spam is op geen enkele manier toegestaan op ONICA.nl. Hierop volgt direct een permanente ban. De gebruiker ontvangt hierover geen mail. Ook links naar veilingsites zoals Marktplaats, eBay en Amazon zijn niet toegestaan. Het plaatsen van een URL in het motto wordt ook gezien als spam. Een URL mag wel in het persoonlijk profiel worden toegevoegd, mits de betreffende site niet commercieel is.
 • Het gebruik van anonieme proxyservers, zgn. anonymizers of open proxies om het eigen IP-adres te verhullen. Op overtreding van deze regel volgt een permanente blokkade van het account, zonder waarschuwing.
 • Het plaatsen van persoonlijke gegevens en privé materiaal, zoals NAW gegevens, e-mails, MSN-gesprekken en andere in principe niet voor ogen van derden bestemde informatie. Hieronder valt ook het noemen van medewerkers van ONICA bij naam of het gebruik van benamingen die verwijzen naar medewerkers van ONICA. Het plaatsen van het eigen e-mailadres is voor eigen verantwoording.
 • Hengelen naar romantische contacten. Als een account alleen wordt gebruikt om romantische contacten te zoeken wordt dit account direct permanent geblokkeerd. Het ONICA forum is een discussieplatform en geen datingsite.
 • Het stellen van/vragen naar diagnoses of geven van aanwijzingen over medicijn- gebruik. Ga hiervoor naar de huisarts of specialist.
 • Linken naar illegale sites/zaken (zoals illegale downloadsites).
 • Onnodig quoten. Quoten moet een functie hebben: je maakt met een quote duidelijk op welk bericht je reageert. Ook het quoten van een hele openingspost is niet toegestaan: het is immers logisch dat je reageert op de openingspost.
 • Het plaatsen van enquêtes, marketing-, studie- en schoolonderzoeken en oproepjes.

Het ONICA forum is een discussieplatform en geen vindplaats voor deelnemers aan onderzoeken of programma’s. We willen dan ook niet dat gebruikers hiermee worden lastig gevallen.

Oproepen die niet zijn toegestaan zijn concreet:

 • Oproepen met een uitermate seksueel getinte (pornografische) grondslag
 • Oproepen met een (verkapte) reclame uiting
 • Oproepen voor deelname aan onderzoeken of enquêtes
 • Oproepen waarin een website gepromoot wordt
 • Oproepen met een medische grondslag (donoren, medische testpanels)
 • Oproepen van andere media (TV / bladen / etc.)

We maken hierop een uitzondering voor redactionele items en/of enquêtes met redactionele toestemming.

Wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt?

De Digi Oon’s kunnen berichten wijzigen of zelfs verwijderen zonder waarschuwing vooraf. Wanneer een topic om welke reden dan ook uit de hand dreigt te lopen, behoudt de beheerder het recht deze zonder vooraankondiging te sluiten. De beheerder kan een waarschuwing sturen of een ban uitdelen, wanneer een forumregel door een gebruiker wordt overtreden. Hierbij wordt het volgende bansysteem gehanteerd:

 1. waarschuwing
 2. 24 uur
 3. 48 uur
 4. een week
 5. permaban alleen bij ernstige misdragingen en spam.

Bij goed gedrag vervalt de laatst uitgedeelde ban na 3 maanden. Ontvangt een forummer binnen een half jaar 3 weekbans wordt de forummer ter beoordeling bij de Community Manager gemeld en kan er een ban voor nog een week, een maand, een permaban of een pijlerban worden gegeven. Indien een gebruiker na het krijgen van een waarschuwing of ban een periode van minimaal drie maanden zonder overtreding gebruik maakt van het forum dan wordt de laatst verkregen waarschuwing of ban kwijtgescholden. Dit geldt alleen voor de laatste waarschuwing of ban, er worden dus niet meerdere bestraffingen kwijtgescholden bij een langere periode zonder incident. Een permanente ban wordt niet kwijtgescholden.

De beheerder kan contact opnemen met de ‘abuse afdeling’ van je provider, dit kan uiteindelijk leiden tot het afsluiten van je internetaccount. Uitzonderingen:

 • Wordt een account enkel en alleen gebruikt om reclame te maken/te spammen dan mag een account per direct permanent geblokkeerd worden. Hierover ontvangt de spammer geen mail.
 • Bij ernstig wangedrag waarbij (naar oordeel van de beheerder) de sfeer op de website en/of de veiligheid van de bezoekers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban of IP ban uitgedeeld.

Dit geldt ook voor het aankondigen van zelfmoord. Wanneer je geblokkeerd wordt zullen de moderators hier per e-mail melding van maken. Mocht je het niet eens zijn met een beslissing dan kun je hiertegen uitsluitend per e-mail bezwaar maken bij de Digi Oon’s: forum@onica.nl. Het standpunt van de Digi Oon is bindend.

Iemand anders misdraagt zich. Wat kan je doen?

Soms is een bericht bewust provocerend en dus bedoeld om reacties uit te lokken. In een dergelijk geval is het verstandig om niet te reageren. Gaat het echt te ver, meld dat dan aan de Digi Oon’s, die zullen dan passende actie ondernemen. Je kunt de moderators bereiken via je dashboard en het stellen van een vraag of starten van een chatsessie. Indien je je dusdanig ergert aan een bepaalde gebruiker, dan kan je gebruik maken van de zogenaamde “negeerknop”. Door gebruik te maken van deze functie wordt je niet langer geconfronteerd met die gebruiker.

Aansprakelijkheid

 1. Het deelnemen en/of gebruik maken van de site ONICA.nl geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemer. ONICA is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die al dan niet het gevolg is van en/of verband houdt met het gebruik van de website ONICA.nl.
 2. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de website ONICA.nl, is het mogelijk dat de informatie die op ONICA.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.
 3. De content op de website ONICA.nl is grotendeels afkomstig van de deelnemers aan ONICA.nl. ONICA is niet aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit deze content. De op de website ONICA.nl geplaatste content die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende deelnemer. ONICA kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.
 4. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van ONICA.nl zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of ONICA. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op ONICA.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 5. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ONICA.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om ONICA.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ONICA.nl verkregen is. ONICA garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ONICA.nl verkregen informatie. De informatie op ONICA.nl wordt wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Privacybeleid

Het privacy & cookiebeleid van ONICA.nl vindt u hier

Copyright

ONICA.nl behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal. Een bezoeker/ster van ONICA.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in ONICA.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van ONICA (ook niet via een eigen netwerk).

Portretrecht en intellectuele eigendomsrechten deelnemers

 1. Door plaatsing van foto-, beeld-, video-, tekst- en/of ander materiaal door de deelnemer op de website ONICA.nl geeft deelnemer volledige en onvoorwaardelijke toestemming aan ONICA.nl dit materiaal onbeperkt (her) te gebruiken en te publiceren, onder meer ten behoeve van reclame-, promotionele – en andere (al dan niet commerciële) doeleinden, ten behoeve van ONICA.nl en/of ten behoeve van derden, in print alsmede in elektronische vorm, onder meer via Internet en vergelijkbare netwerken en door middel van databanken en elektronische gegevensdragers zoals cd-roms, dvd’s en dergelijke.
 2. Voor zover dat ingevolge de Auteurswet is toegestaan, doet de deelnemer afstand van zijn/haar persoonlijkheidsrechten met betrekking tot de content die hij/zij op ONICA.nl plaatst, waaronder in ieder geval afstand van zijn/haar recht op naamsvermelding.
 3. Deelnemer staat ervoor in dat het beeld-, video-, tekst- en fotomateriaal dat door hem/haar wordt geplaatst op de website ONICA.nl geen inbreuk maakt op de auteurs- en/of andere rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden. Deelnemer vrijwaart ONICA terzake van vorderingen van derden.
 4. ONICA heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot content te onthouden dan wel om content van de website ONICA.nl te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van ONICA, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.

Intellectuele eigendomsrechten ONICA

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de naam ONICA.nl en het logo van ONICA.nl, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij ONICA.
 2. De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van de website ONICA.nl (onder meer de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, video’s, geluiden, teksten, look & feel, lay-out) berusten uitsluitend bij ONICA. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ONICA is het onder meer niet toegestaan de website ONICA.nl, of enig onderdeel daarvan, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder in ieder geval begrepen aanbieden, (doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen). Zogenaamde ‘framing’ valt uitdrukkelijk onder het op ontoelaatbare wijze openbaarmaken/verveelvoudigen van (onderdelen van) de website.

Minderjarigen

 1. Deelnemers onder de 16 jaar dienen toestemming te hebben van zijn/haar ouders of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger voor het deelnemen aan ONICA.nl onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. ONICA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien dit niet het geval blijkt te zijn.
 2. ONICA behoudt zich het recht voor om deelnemers onder de 16 jaar van deelname uit te sluiten en/of hun materiaal te verwijderen van ONICA.nl indien zij niet op verzoek kunnen aantonen dat zij de vereiste toestemming hebben gekregen.

Bevoegdheden en rechten redactie ONICA

De redactie van ONICA is te allen tijde bevoegd om zonder nader overleg foto-, beeld-, video, tekst- en/of ander materiaal per direct van de website ONICA.nl te verwijderen indien dit materiaal, naar het uitsluitend oordeel van ONICA, in strijd is met de goede zeden of anderszins onrechtmatig is. De redactie is eveneens bevoegd om degene die dergelijke content heeft geplaatst of anderszins ongewenst gedrag heeft vertoond, zulks naar het uitsluitend oordeel van ONICA, de verdere toegang tot c.q. deelname aan ONICA.nl voor onbepaalde tijd te ontzeggen.

De redactie van ONICA is gerechtigd om haar rechten en verplichtingen zonder toestemming van de deelnemer over te dragen aan een derde.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op het gebruik van deze site, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen met ONICA.nl die ontstaan naar aanleiding van het gebruik, op welke wijze dan ook, van deze site, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

1 januari 2016